Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zamówienia.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIMPLE S.C. z siedzibą w Jastrzębie-Zdroju ul. Pszczyńska 64 D , 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celu wskazanego w pkt 2 do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
7. Możliwi odbiorcy danych: firmy księgowe, informatyczne, doradcze.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.