Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
(obowiązujący od 27.04.2018 r.)

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego działającego pod adresem: megabanie.pl określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto poniższych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
a)    Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego;

b)    Klient - osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia umowy sprzedaży na odległość. W przypadku gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu w Sklepie oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

c)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d)    Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym megabanie.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie oraz kupić Produkt, lub zlecić świadczenie usługi;

e)    Produkt - rzecz, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym za zapłatą Ceny. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych;

f)    Cena – określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca podatek VAT) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży na odległość. Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji;

g)    Sprzedawca - SIMPLE S.C. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju 44-335 ul. Pszczyńska 64D 

h)    Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:
a)    zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie Produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
b)    prowadzenie Konta Klienta – w zakresie składanych przez niego zamówień i zawieranych umów,
c)    przesyłanie wiadomości e- mail – w zakresie realizacji zamówienia,
d)    dodawanie uwag do zamówienia – Klient może dodać komentarz do swojej transakcji;
e)    przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji.

§ 3
Wymagania techniczne

1.    Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimum jednego z poniższych wymagań technicznych:
a)    Internet Explorer - wersja 9 lub nowsza z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
b)    Mozilla Firefox - wersja 3.8 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
c)    Google Chrome - wersja 4.0 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
d)    Safari - wersja 5.1 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

2.    Minimalna rozdzielczość ekranu powinna wynosić 1024x768 pikseli.

3.    W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

§ 4
Rozliczenia

1.    Na Produkty zamówione w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
2.    Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, podpis klienta - jako nabywcy Produktu - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
3.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§ 5
Konto Klienta

1.    Zabronione jest umieszczanie w Sklepie internetowym ani dostarczanie Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
2.    Klient uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
3.    W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.

§ 6
Zamówienia

1.    W celu nabycia Produktu Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Kupuję i płacę”.
2.    Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
3.    Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu.
4.    Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.  
5.    Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
6.    Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Produktu, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
7.    Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, koszty płatności itp.    

§ 7
Sposoby płatności

1.    Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
2.    Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
3.    O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
4.    Płatności za Produkty można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
5.    Płatność może zostać dokonana w następujący sposób:
a)    przelewem tradycyjnym,
b)    przelewem - forma płatności obsługiwana za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

§ 8
Dostawa

1.    Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach dostawy poprzez formularz zamówienia.
2.    W ten sam sposób Sprzedawca informuje o koszcie dostawy, o ile ma zastosowanie.
3.    Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.
4.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a)    przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
b)    odbiór osobisty.
§ 9
Odstąpienie od umowy

1.    Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
2.    Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w ust. 6 poniżej.
3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
4.    W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, e-mailem lub pocztą.
5.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. Umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.    Klient zwróci Produkt Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9.    Klient powinien zwrócić Produkt wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.
10.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10
Postępowanie reklamacyjne

1.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
2.    W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
a)    odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
b)    odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
c)    odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
3.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
4.    Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.  
5.    Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
6.    Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Produktu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Produktu z umową (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
7.    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8.    W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
9.    Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać na adres siedziby Sprzedawcy oraz drogą telefoniczną.
10.    Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu Produktu w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
11.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
12.    Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 11
Ochrona danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
3.    Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
4.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

§ 12
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2018 roku.
2.    W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Zabronione są wszelkie czynności, które w szczególności:
a)    destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
b)    mające na celu publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
c)    mają na celu korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów;
4.    Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
a)    Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
b)    Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.
5.    Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
6.    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
7.    Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
8.    W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
9.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
10.    Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
a)    w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
b)    wystąpienie z wnioskiem do  Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823;
11.    Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
12.    Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
13.    Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
14.    W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
15.    Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
16.    Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient:
a)    Cookies,
b)    Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.